algemene voorwaarden

inschrijving

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het inschrijfformulier. Dit formulier impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen wij de startdatum handmatig invoeren. Dit is de dag waarop de eerste les is gevolgd. Uiteraard is een proefles altijd gratis.
De inschrijving is voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u automatisch ingeschreven blijft voor het volgende seizoen.
Aan de inschrijving zijn eenmalige inschrijfkosten verbonden van 15 euro.
Na inschrijving dient u het maandelijke lesgeld volledig te betalen, berekend vanaf de startdatum.
Het niet-volgen van lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichtingen ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

uitschrijving

Opzegging van de lessen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Dance Art Studios stuurt een bevestiging van opzegging. Het opzeggen tijdens het dansseizoen dient 1 maand van tevoren te gebeuren.
Het opzeggen voor het volgend lesjaar dient voor het einde van het seizoen te gebeuren.
Voorbeeld: Indien u per september van het volgende seizoen geen les meer wilt volgen, dient u voor eind juni van het huidige seizoen uw lidmaatschap op te zeggen.

betalingsvoorwaarden

Betaling van het verschuldigde lesgeld vindt plaats via automatische incasso.

De machtiging voor automatische incasso dient verstrekt te worden bij het inschrijfformulier.
Het lesgeld wordt in 10 gelijke delen geïncasseerd (vanaf september t/m juni). Vakanties en vrije dagen zijn hierin verrekend.
De incasso vindt plaats aan het begin van iedere maand (3 september, 3 oktober, 3 november etc.). Het lesgeld voor inschrijvingen na elke 3e van de maand wordt automatisch naar ratio verrekend op de eerste incasso.
De eenmalige inschrijfkosten bedragen 15 euro. Deze kosten worden bij de eerste incasso in rekening gebracht.
Ieder lid dient zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening waarvan Dance Art Studios gemachtigd is te incasseren.
Bij stornering van de incasso brengt Dance Art Studios 20 euro extra in rekening.
Mocht de incasso meer dan 3 keer achter elkaar mislukken, kan toegang tot de les ontzegd worden.

lesdoorgang

Bij sprake van overmacht (zoals natuurrampen, pandemie en andere zaken waar Dance Art Studios geen invloed op uit kan oefenen) behoudt Dance Art Studios het recht om lessen/workshops te annuleren. In dit geval is er geen sprake van restitutie. Uiteraard zal Dance Art Studios er alles aan doen om gemiste lessen op een andere manier in te halen en/of op een andere manier compensatie te bieden.

Dance Art Studios behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te kunnen aanpassen.