Privacyverklaring

Dance Art Studios is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de onderstaande adressen:

www.danceartstudios.nl
info@danceartstudios.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dance Art Studios verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie;
– bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze websitebezoekers toestemming hebben van een ouder of verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouders/verzorgers. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@danceartstudios.nl. Wij zullen de verzamelde informatie in een dergelijk geval direct verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dance Art Studios verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om diensten en/of producten aan u te leveren.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dance Art Studios neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dance Art Studios ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dance Art Studios bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 

Categorie
Bewaartermijn
Reden
Personalia / adres                             e-mailadres / telefoonnummer Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan
Bankrekeningnummer  / tenaamstelling 7 jaar Om te voldoen aan de belastingwetgeving
Delen van persoonsgegevens met derden

Dance Art Studios verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dance Art Studios gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance Art Studios en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danceartstudios.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Dance Art Studios wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dance Art Studios neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@danceartstudios.nl.